Slussenhistoria

Drottning Kristinas sluss, 1642

Christopher Polhems sluss, 1755

Nils Ericsons sluss, 1850

Sammanbindningsbanans öppnande på 1860-talet. Spåren gick vid denna tiden omedelbart framför Södra stadshusets entré.

1895 presenterade ingenjörerna Johan Gustaf Richert och Fredrik Enblom en ombyggnad med en ny stor sluss under namnet Alternativa förslag till Slussen.

Nya ritningar med dubbla broar togs fram av paret 1905 där Isak Gustaf Clason stod för den estetiska utformningen i nybarock, i vilket Slussen upplystes med två fyrtorn.

1906 blev Ferdinand Boberg chef för Stockholms Byggnadskontor. Han utformade samma år en egen monumentallösning med en majestätisk uppfart mellan två rundtorn mot en central fondbyggnad

1919 fick Ture Ryberg och Lars Israel Wahlman uppdraget att utforma ett nytt förslag och framlade en nedtonad venetiansk övergång med fri sikt åt Mälaren och Saltsjön.

I mars 1931 beslöt Stockholms stadsfullmäktige att anslå erforderliga medel till en ombyggnad av slussområdet i enlighet med det förslag som framlagts av 1930 års trafikkommitté.

På 1930-talet revs stora delar av den äldre bebyggelse som flankerade Nils Ericson sluss, och den nuvarande slussen, Karl-Johansslussen, byggdes. Den placerades mellan de två tidigare slussarna och invigdes den 15 oktober 1935 av kung Gustaf V.Samtidigt byggdes den klöverbladsformade “trafikkarusellen”, även den invigd 1935. Arkitekterna för denna ombyggnad av Slussen var Tage William-Olsson och Holger Blom, och förslaget utarbetades i samarbete med stadsplanekontorets ingenjör Gösta Lundborg.

1990 började Slussens förfall att på allvar diskuteras.

1991 vann Alexis Pontvik den första arkitekttävlingen om Slussen.

1993 utvecklades Pontviks förslag men genomfördes inte.

I slutet av 1990-talet presenterade Leif Blomquist, handläggare på stadsbyggnadskontoret, skisser över hur nuvarande Slussen skulle kunna ersättas av en t-korslösning. Han var också med om att arbeta fram programmet för en ny tävling om Slussen.

2004 vann Nyréns arkitektkontor en ny arkitekttävling om Slussen.

2009 fick Foster + Partners och Berg Arkitektkontor uppdraget att rita vidare på sitt förslag Nya Slussen efter ett parallelluppdrag mellan fyra arkitektlag.

2010 ställdes Foster och Bergs förslag ut på samråd efter stora förändringar.

2011 ställdes detaljplanen ut. Beslut om detaljplanen togs 12 december.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s